Privacy Policy

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chính sách bảo mật này mô tả các thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và các điều khoản liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi.

  1. Thông tin cá nhân được thu thập. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin về thiết bị và trình duyệt, lịch sử truy cập và thông tin về sở thích của người dùng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin này để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn và để phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi.
  2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, để phát triển và cải thiện trang web của chúng tôi, và để liên hệ với bạn khi cần thiết. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và các bên liên kết của chúng tôi, nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin này.
  3. Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau đây:
  • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác của chúng tôi để cung cấp dịch vụ cho bạn. Các đối tác này chỉ được sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và không được phép sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác.
  • Chúng tôi có trách nhiệm pháp lý để chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan chức năng hoặc các bên liên quan khác.
  • Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn để bảo vệ quyền lợi, tài sản và an toàn của chúng tôi